vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Predstavitev


Spletno stran »Emisije snovi v zrak« ureja Sektor za kakovost zraka, ki je del Urada za varstvo okolja in narave na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V sektorju vodimo upravne postopke in izvajamo strokovne naloge na področju varstva zraka, ki izhajajo iz zakonodaje in mednarodnih obveznosti. Naša spletna stran vam ponuja številne informacije o:

  • okoljevarstvenih dovoljenjih za obratovanje naprav glede emisij v zrak
  • evidenci naprav HOS (hlapne organske snovi) in HHOS (halogenirane hlapne organske snovi) in načrtih zmanjševanja emisij iz teh naprav
  • obratovalnih monitoringih emisij snovi iz naprav
  • dovoljenjih za izpuščanje toplogrednih plinov, podelitvi emisijskih kuponov za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov in registru emisijskih kuponov
  • okoljski dajatvi za gorljive organske snovi zaradi emisije CO2
  • snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč in določenih fluoriranih toplogrednih plinih
  • kakovosti tekočih goriv in biogoriv za pogon motornih vozil
  • nacionalnih emisijskih evidencah onesnaževal zraka in toplogrednih plinov.