vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Predpisi


Agencija RS za okolje se z izvajanjem okoljske zakonodaje vključuje v reševanje okoljskih problemov na področju kakovosti zraka. Zadolžena je za strokovne naloge s področja monitoringa, opravljanje analitičnih, proučevalnih, prognostičnih in drugih strokovnih nalog ter z njimi povezanih upravnih nalog. Izvajanje predpisov se nanaša med drugim na:

  • emisijo snovi v zrak iz naprav (npr. pri proizvodnji aluminija, cementa, keramike, svinca), kurilnih naprav, livarn
  • emisijo azbesta, hlapnih organskih snovi
  • vsebnost biogoriv, kakovost tekočih goriv
  • monitoring zunanjega zraka, imisijske vrednosti snovi v njem
  • register emisijskih kuponov idr.