vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Okoljevarstvena dovoljenja


Okoljevarstveno dovoljenje

Skladno z 82. členom Zakona o varstvu okolja je treba za obratovanje naprave ali za vsako večjo spremembo v obratovanju pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla in so zanjo predpisane mejne vrednosti emisij in to ni naprava, v kateri se izvaja dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena Zakona o varstvu okolja. Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja.

Naprave, ki potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje, so naprave v katerih se izvaja dejavnost:

  • iz prvega stolpca preglednice Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
  • iz prvega in drugega stolpca preglednice Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ali
  • drugega stolpca preglednice Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, če je za napravo ali njen sestavni del treba pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje,
  • iz skupine 8 iz preglednice Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, razen če na istem kraju obratujejo manj kakor 12 mesecev po njihovi postavitvi,
  • iz skupin 2.9, 2.10 v drugem stolpcu, 7.4, 7.5, 7.21, 7.24, 9.1, od 9.3 do 9.8 in od 9.11 do 9.33 iz preglednice Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, če naprave obratujejo zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti ali jih upravlja oseba, ki opravlja s temi napravami gospodarsko dejavnost, ali če te naprave obratujejo zaradi obratovanja ali v okviru obratovanja drugih naprav, ki obratujejo zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti.

Vse upravljavce naprav, ki želijo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, obveščamo, da najprej preverijo, ali je za njihov poseg obvezen predhodni postopek, saj se mora ta postopek izvesti pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS št. 51/14 in 57/15) v Prilogi 1 so namreč določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku, v kolikor se ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Uredba v Prilogi 2 določa merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje ali ne. Merila se nanašajo na značilnosti posega, lokacijo nameravanega posega ter na značilnosti možnih vplivov na okolje.

Za začetek predhodnega postopka mora nosilec nameravanega posega na Agencijo RS za okolje posredovati zahtevo na obrazcu iz Priloge 3, ki je prav tako sestavni del Uredbe. Obrazec najdete na spletni strani: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/predhodni%20postopek/

Za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja je pripravljen elektronski obrazec vloge z navodili. Na Agencijo RS za okolje je treba oddati pisno in elektronsko vlogo. Elektronski obrazec se pošlje na naslov gp.arso@gov.si. Pisna vloga z zahtevanimi prilogami se vloži po pošti ali osebno na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana.

V seznamu izdanih okoljevarstvenih dovoljenj so zbrane naprave, ki jim je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje po 82. člen Zakona o varstvu okolja in povzročajo emisije snovi v zrak.

Strokovna ocena

Za obratovanje naprav, za katere po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in zaradi posega v okolje zaradi gradnje naprave ali njene spremembe ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je treba pridobiti strokovno oceno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Agencija RS za okolje vodi seznam strokovnih ocen vplivov emisije snovi v zrak iz naprav. Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak je potrebna za naprave po 45. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.