vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Seznam predpisov

Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

Iskanje po parametrih:

< Nazaj | 1 | 2 | Naprej >

Skrajšano ime
Ime akta
Uradni list
Velikost
Zgornje meje emisij onesnaževal zunanjega zraka Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka 24/05, 92/07, 10/14, 47/17, 48/18
Zrak - Drugi žveplov protokol Zakon o ratifikaciji Protokola o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979 MP 7/98
Zrak - Göteburški protokol Zakon o ratifikaciji Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja MP 9/04
Zrak - imisija preklic! Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku 66/07
Zrak - NOx protokol Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja glede nadzora nad emisijami dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov 20/05, 11/06
Zrak - protokol o obstojnih organskih onesnaževalih Zakon o ratifikaciji Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja 10/05
Zrak - protokol o težkih kovinah Zakon o ratifikaciji Protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja 1/04
Zunanji zrak - določitev podobmočij Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka 67/18
Zunanji zrak - kakovost Uredba o kakovosti zunanjega zraka 9/11, 8/15
Zunanji zrak - območja, aglomeracije in podobmočja Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka 38/17
Zunanji zrak - ocenjevanje kakovosti Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka 55/11, 6/15
Zunanji zrak - težke kovine in PAH Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku 56/06
ZVO-1D - SPREMEMBA Zakon o spremembah zakona o varstvu okolja (ZVO-1D) 48/12
ZVO-1E - SPREMEMBA Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E) 57/12
ZVO-1F - SPREMEMBA Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) 92/13


< Nazaj | 1 | 2 | Naprej >