vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 04.12.2014

Vse upravljavce naprav, ki želijo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v zrak, obveščamo, da je od 22.7.2014 veljavna nova Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS št. 51/2014).

Uredba v Prilogi 1 določa posege, za katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna,  več...
Datum: 09.06.2014

U R E D B A  o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS št. 24/2014), določa vsebino informacij in način obveščanja potrošnikov o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida (CO2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nove osebne avtomobile, ki se ponujajo za prodajo ali najem na območju Republike Slovenije. Agencija RS za okolje (ARSO) bo na podlagi omenjene uredbe prvič letos do 31. julija objavila seznam modelov novih osebnih avtomobilov s podatki, ki jih bodo agenciji posredovali dobavitelji motornih vozil kategorije M1.


Dobavitelji morajo v tabelarični elektronski obliki ARSO dvakrat letno poslati seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki jih prodajajo na ozemlju Republike Slovenije, tako da svoj seznam prvič pošljejo najpozneje do 30. junija 2014 . V ta namen je pripravljena posebna predloga (klik na naslov) »Predloga za vpis M1_2014.xls«. Dobavitelji izpolnijo drugi zavihek (»VZOREC«) in ga skladno z navodili prvega zavihka (»SPLOŠNO«) pošljejo na e-naslov:

gp.arso@gov.si

zadeva: OSEBNI AVTOMOBILI
ROK: najkasneje do 30. junija 2014


za eventuelne dodatne informacije
smo na razpolago na ARSO na tel. 01 478 4038


Datum: 19.02.2013

Obvestilo

Upravljavce naprav HOS/HHOS, ki morajo najkasneje do 31.03.2013 na Agencijo Republike Slovenije za okolje posredovati bilanco uporabljenih topil za leto 2012, obveščamo, da se spletni obrazec za poročanje nahaja na:

http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/


Datum: 10.12.2012

Vabimo vas na sestanek pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki bo v sredo, 19. 12. 2012, v sejni sobi Agencije RS za okolje (IV. nadstropje), Vojkova 1a v Ljubljani, s pričetkom ob 9.30 uri.


Datum: 28.11.2012

Uporaba kemikalij - ozonu škodljivih snovi (OŠS) v laboratorijske namene

Evropska Uredba (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (v nadaljevanju: uredba 1005) neposredno velja v vseh državah članicah. V 10. členu uredbe 1005 so opisane zahteve glede uporabe bistvenega pomena snovi, ki niso delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki za laboratorijske in analitske uporabe.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč = nadzorovane snovi = ODS (ozone depleting substances)= ozonu škodljive snovi (OŠS)

Marca 2011 je bila sprejeta Uredba Komisije (EU) št. 291/2011 o bistvenih uporabah nadzorovanih snovi, ki niso delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki in so dovoljene za laboratorijske in analitske namene v Uniji v skladu z uredbo 1005, ki je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU. V Prilogi je naveden seznam uporab bistvenega  in nebistvenega pomena. Seznam je nepopoln, kar pomeni, da ni nujno, da so navedene vse uporabe.

Nadzorovane snovi se lahko uporabljajo v laboratorijih za bistvene uporabe  samo v primerih, kjer ni na razpolago ustreznih alternativnih metod. Uporaba teh snovi, registracija  in druge informacije najdete tudi v Priročniku.

Vpis v bazo uporabnikov OŠS=ODS

Podjetja, ki uporabljajo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč za laboratorijske namene, se registrirajo  v zbirki podatkov ODS za laboratorije pri Komisiji (4. odstavek 10. člena uredbe 1005).

Laboratory and analytical uses of ODS (Laboratory-ODS-database)

Na podlagi registracije dobijo identifikacijsko številko (ID). Ta številka dokazuje, da je njen imetnik registriran in pooblaščen za nakup ODS za bistvene laboratorijske in analitske uporabe ali trgovanje z njimi. Ob registraciji ali kasneje podjetja navedejo snovi, ki  jih bodo uporabila, namen uporabe, ocenjeno letno količino/porabo ter dobavitelje.

Številka ID ne potrjuje, da je uporaba bistvena in zato dovoljena.

Distributerjem v skladu z uredbo 1005 ni treba preverjati veljavnosti ID kupca, vendar se to priporoča. Večina jih zahteva, zato naj to postane dobra praksa v bodoče. ...več...

 

 


Datum: 18.01.2011

Do 31.3.2011 je potrebno izdelati in posredovati bilanco uporabljenih organskih topil za preteklo koledarsko leto in podatke iz opravljenih meritev na predpisanem obrazcu. 


< | 1 | 2 | Naprej >