vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 30.03.2020

Rok za oddajo poročil za leto 2019 je podaljšan. Izteče se šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.

Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. Ta podaljšuje določene roke, ki veljajo na podlagi Zakona o varstvu okolja tako, da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Roki za oddajo poročil so podaljšani na podlagi ZVO-1, in predpisov, izdanih na podlagi ZVO-1. Predpisi z obveznostjo poročanja glede emisij snovi v zrak so sledeči:

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (Uradni list RS, št. 76/11, 56/14 in
35/18),
- Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št.
55/11 in 1/13),
- Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni
list RS, št. 56/05),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št.
48/18),
- Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni
list RS, št. 17/18 in 59/18),
- Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za
ličenje vozil (Uradni list RS, št. 93/10),
- Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v
prometu (Uradni list RS, št. 19/17).


Datum: 21.01.2019

Letno poročilo za leto 2018 o polnitvi ob namestitvi opreme, dopolnjevanju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov ter o oddaji odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov in o zajemu ozonu škodljivih snovi ter oddaji odpadnih ozonu škodljivih snovi - skrajni rok za oddajo 31. 3. 2019, oddaja preko spletne aplikacije ....več...


Datum: 02.11.2017

Predmet javnega poziva

Agencija RS za okolje v skladu tretjim odstavkom 21. člena Uredbe poziva vse zainteresirane osebe, da se prijavijo k sodelovanju za izbiro izpraševalcev v izpitnih komisijah, ki bodo preverjale usposobljenost serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, in sicer za:

1.   Program A: oprema za hlajenje, klimatizacijo ter toplotne črpalke (priloga Uredbe 2067/2015/ES);

2.   Program B: oprema, ki vsebujejo topila (priloga Uredbe 306/2008/ES) ;

3.   Program C: vgrajeni gasilni sistemi (priloga Uredbe 304/2008/ES);

4.   Program D: visokonapetostni stikalni mehanizmi (priloga Uredbe št. 2066/2015/ES);

5.   Program E: klimatske naprave v motornih vozilih (priloga Uredbe 307/2008/ES).

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

Kandidat za izpraševalca mora imeti reference iz izobraževanja, usposabljanja, projektiranja ali načrtovanja opreme za področje/-a, iz programov A, B, C, D ali E, za kater-o/-a se prijavlja, opredeljenih v I. točki tega javnega poziva.

Prijava na javni poziv - prijavnica

Kandidati morajo vložiti pisno prijavo na obrazcu, ki je objavljen s tem pozivom, skupaj z vsemi prilogami / dokazili. Prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici, izključno priporočeno, po pošti na naslov:

 

Agencija RS za okolje

Vojkova 1b

1000 Ljubljana

s pripisom: »Kandidatura za izpraševalca«

 Kontaktna oseba Irena Koteska; 01 478 4546

Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane najkasneje 30. 11. 2017

Agencija RS za okolje bo izbrala kandidate z ustreznimi referencami in jih uvrstila na seznam imenovanih izpraševalcev ter ga objavila na svoji spletni strani.

 


Datum: 03.07.2017

Datum: 21.10.2016

Serviserji, ki izvajajo namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov ali preverjanje uhajanja in zajem ozonu škodljivih snovi iz opreme, ki za svoje delovanje potrebuje te pline ali je odvisna od njih, morajo imeti ustrezno spričevalo iz 29. člena Uredbe o uporabi fluoriranih  toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS, 60/2016).

Od 1. 10. 2016 se po tej uredbi izdajajo spričevala za nedoločen čas.

Že izdana spričevala...

 


Datum: 31.03.2016

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS 22/2016, 25.3.2016), ki začne veljati 1.4.2016, je ukinila okoljsko dajatev za F pline.

V 31. členu je še navedena obveznost za zavezance leto 2016:

Plačniki okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov iz 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emsiijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13) morajo predložiti obračun okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2016 do uveljavitve te uredbe najkasneje do 20. julija 2016 in plačati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov najkasneje do 31. julija 2016.


Datum: 22.07.2015

Veljavnost spričeval za  ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (v nadaljnjem besedilu: spričevalo) za eno od dejavnosti in opreme iz 31. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov , je 5 let.

Prvo opravljanje izpitov je bilo jeseni 2010, tako da bo nekaterim serviserjem veljavnost spričeval potekla letošnjo jesen.

Na veljavnost spričevala serviserja je vezano tudi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij v primeru stacionarne opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke.

Pred potekom veljavnosti morajo serviserji obnoviti spričevalo in nato pooblaščeno podjetje vloži vlogo za izdajo novega potrdila za podjetje.

Še vedno nimamo nove SLO uredbe, ki bi predpisala drugačen način obnavljanja spričeval, kot je v trenutno veljavni SLO uredbi. ...več...


Datum: 28.05.2015

Dne 22. 5. 2015 je bila v Uradnem listu RS št. 35/2015 objavljena nova Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, ki velja od 30. 5. 2015.


< Nazaj | 1 | 2 | >