vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Novice

Datum: 30.03.2020

Rok za oddajo poročil za leto 2019 je podaljšan. Izteče se šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.

Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. Ta podaljšuje določene roke, ki veljajo na podlagi Zakona o varstvu okolja tako, da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Roki za oddajo poročil so podaljšani na podlagi ZVO-1, in predpisov, izdanih na podlagi ZVO-1. Predpisi z obveznostjo poročanja glede emisij snovi v zrak so sledeči:

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (Uradni list RS, št. 76/11, 56/14 in
35/18),
- Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št.
55/11 in 1/13),
- Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni
list RS, št. 56/05),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št.
48/18),
- Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni
list RS, št. 17/18 in 59/18),
- Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za
ličenje vozil (Uradni list RS, št. 93/10),
- Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v
prometu (Uradni list RS, št. 19/17).


< Nazaj | 1 | Naprej >