vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Povezave

Splošno
Ministrstvo za okolje in prostor

Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor

Urad RS za meroslovje

Spletna stran Urada, ki kot nacionalna meroslovna institucija vzpostavlja in vodi nacionalni meroslovni sistem Slovenije vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin.

Slovenski inštitut za standardizacijo

Spletna stran Slovenskega inštituta za standardizacijo, nacionalnega organa, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov

GEMET ThesaurusSpletna stran, posvečena besednjaku okoljskih izrazov
Eurostat

Spletna stran Evropskega statističnega urada

EUR LEX zakonodaja EU

Spletna stran EUR-Lex ponuja neposredni brezplačni dostop do zakonodaje Evropske unije in omogoča vpogled v Uradni list Evropske unije

Katalog podatkovnih virov

Spletna stran, kjer lahko brskate med preko 5000 okoljskimi izrazi v slovenskem in angleškem jeziku ter med angleškimi definicijami pojmov, ki so prevedene v slovenščino

Air

Spletna stran Evropske komisije, posvečena področju zraka

Evroterm

Spletna stran Evroterm je večjezična terminološka zbirka izrazov Evropske unije

Statistični urad RS

Spletna stran Statističnega urada RS, ki je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike

Air pollution

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena področju onesnaževanja zraka

Emisije iz industrijskih naprav
Institute for Prospective Technological Studies

Spletna stran Evropskega IPPC biroja, namenjena izmenjavi informacij med državam članicam EU in industrijo, o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT), monitoringih in razvoju obeh

The European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

Spletna stran Evropske komisije, posvečena evropskemu registru s podatki o emisijah in prenosu onesnaževal industrijskih obratov v Evropi

The Waste Incineration Directive

Spletna stran Evropske komisije, posvečena direktivi, ki ureja problematiko emisij snovi v zrak zaradi sežiga in sosežiga odpadkov

The IPPC Directive

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena IPPC direktivi, s katero se poskuša urediti področje emisij snovi v zrak iz industrijskih naprav

DEFRA Industrial emissionsSpletna stran Britanske vladne organizacije za okolje, posvečena zakonodaji zmanjševanja emisij v zrak iz industrijskih naprav
Large Combustion Plants Directive

Spletna stran Evropske komisije, posvečena direktivi s katero se poskuša omejiti emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav

Emisije onesnaževal zraka
Emisije obstojnih organskih onesnaževal

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji, kjer izveste več o izpustih obstojnih organskih onesnaževal

Persistent organic pollutant (POP) emissions

Spletna stran Evropske okoljske Agencije, posvečena emisijam obstojnih organskih onesnaževal

Emisije težkih kovin

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji, kjer izveste več o izpustih težkih kovin

Emissions of primary particles and secondary particulate matter precursors

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena emisijam primarnih in sekundarnih trdnih delcev

Stockholm Convention

Spletna stran, posvečena Stockholmski Konvenciji

Ammonia (NH3) emissions

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena emisijam amonijaka

Heavy metal (HM) emissions

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena emisijam težkih kovin

Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) emissions

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena emisijam nemetanskih hlapnih organskih spojin

National Emission Ceilings

Spletna stran Evropske komisije, posvečena predpisanim zgornjim mejam nacionalnih emisij onesnaževal zraka

Predhodniki ozona

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji, kjer izveste več o izpustih predhodnikov ozona

Zakisovanje in evtrofikacija

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji, kjer izveste več o izpustih snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo

Amonijak

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji, kjer izveste več o izpustih amonijaka v kmetijstvu

Emisije onesnaževal zraka

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji, kjer izveste več o izpustih onesnaževal zraka

Emisije delcev

Spletna stran Kazalci okolja v Sloveniji, kjer izveste več o izpustih delcev

Nitrogen oxides (NOx) emissions

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena emisijam dušikovih oksidov

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016

Spletna stran Evropske okoljske Agencije, kjer je predstavljena metodologija izračuna emisij onesnaževal zraka - EMEP/EEA

Sulphur dioxide (SO2) emissions

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena emisijam žveplovega dioksida

United Nations Economic Commission for Europe

Spletna stran, posvečena Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

European Monitoring and Evaluation Programme

Spletna stran EMEP, posvečena evropskemu programu monitoringa in ocenjevanja onesnaževal zraka, ki se prenašajo na velike razdalje

Emisije toplogrednih plinov
Community transaction logSpletna stran Registra trgovanja z emisijami v Evropi
Greenhouse gas monitoring and reporting

Spletna stran Evropske komisije, posvečena monitoringu in poročanju stanja emisij toplogrednih plinov

Intergovernmental panel on climate changeSpletna stran Meddržavnega odbora o spremembah podnebja
Transport emissions of greenhouse gases

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena analizi trendov transporta toplogrednih plinov

Greenhouse gas emission trends

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena trendom emisij toplogrednih plinov

IPCC Methodology ReportsSpletna stran, kjer je predstavljena IPCC metodologija izračuna emisij toplogrednih plinov
Greenhouse gas emission projections

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena projekcijam emisij toplogrednih plinov

United Nations Framework Convention on Climate ChangeSpletna stran Okvirne Konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
Emissions Trading System (EU ETS)

Spletna stran Evropske komisije, posvečena sistemu trgovanja z emisijami

Hlapne organske snovi
CEFIC Paints, Coatings & Adhesives

Spletna stran Evropskega sveta za kemično industrijo, posvečen barvam, premazom in lepilom

The VOC Solvents Emissions Directive

Spletna stran Evropske komisije, posvečena direktivi o omejevanju emisij HOS zaradi uporabe topil v nekaterih dejavnostih

European Solvents Industry GroupSpletna stran Evropskega združenja proizvajalcev topil
Surface Treatment Using Organic Solvents

Spletna stran Evropske komisije, posvečena referenčnemu dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah za površinsko obdelavo s topili

Ozon in F-plini
DEFRA OzoneSpletna stran Britanske vladne organizacije za okolje, posvečena ozonu
Tehnološki in ekonomski ocenjevalni svet - TEAP

Spletna stran TEAP ponuja strokovno tehnične informacije in rezultate raziskav na področju ozonu škodljivih snovi, ki jih izvaja po sklepu pogodbenic

Trgovska imena kemikalij

Spletna stran Programa Združenih narodov za okolje, kjer najdete trgovska imena kemikalij - baza vsebuje ozonu škodljive in alternativne snovi, podatki vključujejo tudi CAS številko

Slovensko združenje za požarno varnost - Slovenian Association for Fire ProtectionSpletna stran Slovenskega združenja za požarno varnost - nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na področju varstva pred požarom
UNEP - Ozone SecretariatSpletna stran Ozonskega sekretariata Dunajske konvencije o zaščiti ozonskega plašča in Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč
United Nations Environment ProgrammeSpletna stran Programa Združenih narodov za okolje
Fluorinated greenhouse Gases

Spletna stran Evropske komisije, posvečena fluoriranim toplogrednim plinom

Protection of the ozone layerSpletna stran Evropske komisije, posvečena zaščiti ozonske plasti
The Ozone Hole Watch (NASA)Spletna stran posvečena opazovanju debeline ozonske plasti
DEFRA Fluorinated greenhouse gases

Spletna stran Britanske vladne organizacije za okolje, posvečena fluoriranim toplogrednim plinom

Production and consumption of ozone depleting substances

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča

Fluorocarbons and Sulphur hexafluoride

Spletna stran Tehničnega odbora, ki združuje proizvajalce F-plinov v zahodni Evropi

CEFIC Chlorine & Halogens

Spletna stran Evropskega sveta za kemično industrijo, posvečen halogenom

Tekoča goriva za motorna vozila
Use of cleaner and alternative fuels

Spletna stran Evropske okoljske agencije, posvečena uporabi okolju prijaznejših, alternativnih goriv

Transport & EnvironmentSpletna stran Evropske komisije, posvečena vplivu transporta na okolje
Biofuels and other renewable energy in the transport sectorSpletna stran Evropske komisije, posvečena biogorivom in drugim obnovljivim gorivom