vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Usposabljanje serviserjev

===========================================================================

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (v nadaljevanju: SLO uredba) vzpostavlja način usposabljanja ter pooblaščanja serviserje, ki izvajajo namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme iz prvega in drugega odstavka 10. člena Uredbe 517/2014/EU in ozonu škodljivih snovi iz opreme iz četrtega odstavka 23. člena Uredbe 1005/2009/ES.

Kandidat za serviserja se lahko vključi v program usposabljanja (izvajalci), ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po zaključenem programu usposabljanja kandidat pristopi k izpitu. Kandidat se prijavi na izpit pri izvajalcu usposabljanja.

Izvajalci usposabljanja so hkrati tudi izvajalci preverjanja usposobljenosti kandidatov za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (v nadaljevanju: izvajalci izpitov). Izpite izvaja izpitna komisija (predsednik- imenovan s strani ministra, ter dva člana-izpraševalca). Izpraševalce izbere Agencija RS za okolje na podlagi javnega poziva - seznam.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, s katerim Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije potrjuje, da je kandidat strokovno usposobljen za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini pri izvajanju določene dejavnosti. Spričevalo velja v vseh državah članicah Evropske unije v skladu 10. členom Uredba (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba)o določenih fluoriranih toplogrednih plinih.

Za posamezen program usposabljanja in preverjanja je pripravljen izpitni katalog, ki podrobneje določa izpitne vsebine, način izvajanja izpita in njegov obseg (izdelek, storitev, delovni preizkusi), trajanje izpita, merila za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspešno opravljen del izpita ter priporočeno literaturo.

Izpitne kataloge je uskladilo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje:

Program A - hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke: izpitni katalog

Program C - protipožarna oprema: izpitni katalog 

Program D - visokonapetostni stikalni mehanizmi: izpitni katalog

Program E - klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih: izpitni katalog

Spričevala za  ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi   (v nadaljnjem besedilu: spričevalo) za eno od dejavnosti in opreme iz 29. člena SLO uredbe uredbe nima omejitve veljavnosti.