vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Upravni postopki

 

 Naziv postopka

 Vsebina

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave glede emisij v vode

 Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja - velja za:

- spremembo dovoljenja na zahtevo upravljavca naprave,

- spremembo dovoljenja po uradni dolžnosti

 

 

 

 

Podrobnejšo vsebino za vse postopke najdete TUKAJ

Pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod

Podrobnejšo vsebino najdete TUKAJ

Sprememba programa obratovalnega monitoringa odpadnih vod

Glej *

*Vloga za spremembo programa obratovalnega monitoringa (zmanjšanje pogostosti meritev, zmanjšanje obsega parametrov) mora vsebovati:
1) poročilo o meritvah emisij snovi,
2) opis ukrepov za zmanjševanje emisije snovi, s katerimi upravljavec zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega monitoringa,
3) mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, iz katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa obratovalnega monitoringa upravičena.
V primeru, da se vloga nanaša na podaljšanje spremembe programa obratovalnega monitoringa, mora vloga vsebovati tudi poročilo o meritvah vseh parametrov onesnaženosti, opravljenih v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu odpadnih voda v letu pred potekom veljavnosti odločbe o spremembi programa obratovalnega monitoringa.
Če gre za napravo, za katero je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, se navedena dokumentacija priloži k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, v kolikor pa za napravo okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, pa upravljavec naprave poda samostojno vlogo.

 

Za vse zgoraj naštete upravne postopke je potrebno za vlogo poravnati upravno takso po tar. št. 1 in tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) v višini 22,60 eurov. Takso se poravna v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom, o čemer je treba k vlogi priložiti tudi potrdilo o plačilu upravne takse. Plačila upravne takse so oproščeni taksni zavezanci iz 23. člena Zakona o upravnih taksah.


Upravno takso se plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom:

Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference, ki se razlikuje glede na to, za katero vrsto vloge gre, in sicer:

  • za plačilo upravne takse za vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode ali za vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode za obratovanje komunalne čistilne naprave ali industrijske naprave je treba navesti referenco:

11 25518-7111002-35441020  

  • za plačilo upravne takse za vlogo za izdajo skupnega okoljevarstvenega dovoljenja po 82. členu (emisije v vode in/ali emisije v zrak in/ali ravnanje z odpadki) ali za vlogo za spremembo skupnega okoljevarstvenega dovoljenja  po 82. členu za obratovanje industrijske naprave je treba navesti referenco:

11 25518-7111002-35440020 

  • za plačilo upravne takse za vlogo za izdajo pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa je treba navesti referenco:

11 25518-7111002-35435020

  • za plačilo upravne takse za vlogo za spremembo programa obratovalnega monitoringa odpadnih vod je treba navesti referenco:

11 25518-7111002-35436020.