vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Evidenca izvajalcev

EVIDENCA IZVAJALCEV PRVIH MERITEV IN OBRATOVALNEGA MONITORINGA ODPADNIH VOD

 
Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, ki je namenjen preverjanju kvalitete odpadnih voda, lahko izvajajo le osebe, vpisane v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa. Zato si mora slovenski laboratorij za to pridobiti pooblastilo, ki ga izdaja Agencija RS za okolje.

Pooblastilo se lahko izda, če prosilec izpolnjuje pogoje, ki jih določata 30. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15, v nadaljevanju: Pravilnik) in 101.a člen Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odI. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1), in sicer:

 1. ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje postopkov vzorčenja odpadne vode in merjenja pretoka odpadne vode med vzorčenjem ter izvajanje merjenja oziroma preskušanja vseh osnovnih parametrov iz Pravilnika po metodah iz 17. člena Pravilnika,
 2. ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje preskušanja dodatnih parametrov iz tega Pravilnika po metodah iz 17. člena Pravilnika v obsegu, za katerega zaprosi za pooblastilo, razen parametrov, za katere je v prilogi 2 Pravilnika označeno, da akreditacija ni potrebna; prosilec ima lahko za izvajanje preskušanja posameznih dodatnih parametrov sklenjeno tudi poizvajalsko pogodbo z osebo, ki ima pridobljeno akreditacijo za izvajanje preskušanja parametrov iz podizvajalske pogodbe, razen parametrov, za katere je v prilogi 2 Pravilnika označeno, da akreditacija ni potrebna, in ima laboratorij, ki ustreza pogojem iz spodnje točke 3.,
 3. ima laboratorij, ki uporablja sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom, če gre za izvajanje preskušanja parametrov, za katere akreditacija ni potrebna,
 4. z najmanj tremi obstoječimi referencami (npr. izdelana strokovna študija s področja emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda, potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se nanaša na področje odvajanja odpadnih voda ipd.) izkazuje poznavanje zakonodaje s področja vrednotenja emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda ter ocenjevanja vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode,
 5. mora biti registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
 6. mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
 7. mora biti usposobljen za izvajanje obratovalnega monitoringa,
 8. ne sme biti v stečajnem postopku in
 9. zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovan zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.


Za pridobitev pooblastila mora prosilec na Agencijo nasloviti vlogo, ki vsebuje podatke o prosilcu ter navedbi postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali emisijskega monitoringa. Vlogi mora biti priloženo tudi:

 • dokazilo o referencah iz zgornje točke 4., če jih Agencija ne more pridobiti po uradni dolžnosti. Kot dokazilo se šteje seznam vsaj treh študij za vsako od področij iz zgornje točke 4., ki jih je prosilec izdelal, ali dokazil o njegovi udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih, posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja z navedenega področja v zadnjih štirih letih. V primeru, da ima prosilec sklenjeno podizvajalsko pogodbo, mora prosilec vlogi priložiti podizvajalsko pogodbo in dokazila glede podizvajalca iz zgornje 2. točke,
 • potrdilo o nekaznovanosti iz zgornje točke 9,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Pooblaščeni izvajalec monitoringa je poleg vzorčenja, merjenja pretoka odpadne vode med vzorčenjem in analize samega vzorca dolžan izdelati tudi poročilo o opravljenih meritvah  skladno z obliko, ki jo določajo predpisi s področja odvajanja odpadnih voda. Poročilo vsebuje vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote ter izračun letnih količin odpadne vode in letnih količine nevarnih snovi in izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode.

Trenutna evidenca izvajalcev monitoringa se nahaja na naši spletni strani.

 

EVIDENCA IZVAJALCEV OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA POVRŠINSKIH VODA

Trenutna evidenca izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda se nahaja na tej povezavi.

 

POOBLASTILA ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA ONESNAŽEVANJA PODZEMNIH VODA

V skladu s četrtim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) lahko strokovno oceno o vplivu onesnaževanja podzemne vode izdela le oseba, ki je za izvajanje obratovalnega monitoringa  onesnaževanja podzemnih voda pridobila pooblastilo Agencije RS za okolje.

V 12. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) je določeno, da je komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih vod prepovedano odvajati neposredno v podzemne vode ali posredno v podzemne vode na najožjih vodovarstvenih območjih, ožjih ali širših vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali na prispevnih območjih naravnih jezer, razen presihajočih jezer. Na podlagi 21. člena iste uredbe lahko Agencija RS za okolje v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli posredno odvajanje odpadne vode v podzemne vode, če iz dokumentacije (strokovne ocene o vplivu onesnaževanja podzemne vode), priložene k vlogi, ugotovi, da na območju ni vodotokov in so izpolnjeni pogoji:

 • da območje, kjer se odvaja odpadna voda posredno v podzemne vode, ne velja za najožje vodovarstveno območje, ožje ali širše vodovarstveno območje, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih, ali prispevno območje naravnih jezer, razen presihajočih jezer
 • parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi (ali emisije toplote) za odvajanje posredno v vode
 • odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali so škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven in
 • odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na vodovarstvenem območju.

Trenutna evidenca pooblaščenih izvajalcev monitoringa onesnaževanja podzemnih voda se nahaja na tej povezavi.