vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podatki

Od leta 2000 dalje se večina podatkov iz obratovalnih monitoringov industrijskih naprav obdeluje in shranjuje v elektronski obliki.

Del teh podatkov je na voljo tudi na spletu v različnih oblikah, in sicer:

(1) Preko spletnega pregledovalnika so na voljo podatki o emisijah v vode iz industrijskih in drugih naprav. V njem je mogoče poiskati tudi šifro in ime vodnega telesa površinske vode ter ime vodotoka v primeru, da pri izpustu iz industrijske naprave ne gre za ponikanje odpadne vode.

(2) V obliki excelove datoteke, ki se nahaja TUKAJ, so na voljo naslednji podatki o industrijskih napravah:

  • naziv upravljavca in naprave,
  • osnovni podatki o upravljavcu,
  • občina, v kateri se izpust nahaja,  
  • tip izpusta odpadne vode,
  • letna količina emisije posameznega parametra,
  • letna količina odpadne vode na merilnem mestu.

Podatki so razdeljeni po letih, na voljo pa so tudi zbirni podatki o količinah izpustov posameznih snovi neposredno v vode. Zbirni podatki so predstavljeni tudi v grafih.

(3) Na našem ATLASU OKOLJA je v sloju "OKOLJE"-"Industrijske naprave" mogoče poiskati geografske lokacije izpustov posameznih industrijskih naprav.

(4) Na našem ATLASU OKOLJA je v sloju "VODE"-"VT podzemne vode" mogoče poiskati šifro in ime vodnega telesa podzemne vode v primeru, da gre pri izpustu iz industrijske naprave za ponikanje odpadne vode.

(5) Na voljo je tudi seznam industrijskih naprav.

 

OPOZORILO UPORABNIKOM!

Navedene informacije in podatki so bili pridobljeni na podlagi poročil, ki so jih skladno z zakonodajo varstva okolja posredovali posamezni zavezanci na Agencijo RS za okolje in so javni skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06). Agencija RS za okolje ne odgovarja za pravilnost in točnost oziroma interpretacijo in nadaljnjo uporabo teh informacij in podatkov.