vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Okoljevarstvena dovoljenja

Skladno z 82. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO-1) je potrebno za obratovanje naprave ali za vsako večjo spremembo v obratovanju pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla in so zanjo predpisane mejne vrednosti emisij. Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja.

Na tej strani obravnavamo le naprave, ki zapadejo pod 82. člen ZVO-1 in povzročajo emisije v vode oziroma tla v primeru, da se odpadne vode odvajajo posredno v  podzemne vode (ponikajo). Te naprave so predvsem:  

  • naprave, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode
  • komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvajajo odpadno vodo neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode

V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) so v 22.-28. členu določene še nekatere druge podrobnosti v zvezi s pridobitvijo dovoljenja, kot so na primer:

V primeru, da gre za novo napravo ali spremembo v obratovanju naprave, ki zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, se gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi. V primeru, da gre za obstoječo napravo, ki je bila zgrajena pred 28.5.2005 ali je obratovala na ta dan, ali pa za obstoječo napravo, za katero je bilo pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje pridobljeno pred tem datumom, je moral upravljavec okoljevarstveno dovoljenje pridobiti najkasneje do 22.12.2012.

V pomoč pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja smo pripravili elektronski obrazec z navodili. Na Agencijo RS za okolje je potrebno oddati pisno in elektronsko vlogo. Elektronski obrazec se pošlje na elektronski naslov OVD_VODE.ARSO@gov.si. Pisno vlogo (z zahtevanimi prilogami) pa vložite (po pošti ali osebno) na naslovu Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1 b, Ljubljana. Vlogo mora vložiti upravljavec naprave.

V kolikor je za obratovanje naprave, za katero se zahteva okoljevarstveno dovoljenje, v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. list RS, št. 51/14 in 57/15), potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, mora naprava imeti pravnomočno okoljevarstveno soglasje. V kolikor le-tega nima, se lahko skladno s prvim odstavkom 92. člena ZVO-1 na zahtevo investitorja ali upravljavca naprave presoja vplivov na okolje izvede tudi v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za to napravo. Na podlagi določil 57. člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega za izdajo okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, ki ji mora priložiti projekt ter poročilo o vplivih na okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v skladu z določili Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09). Iz 194. člena ZVO-1 nadalje izhaja, da se do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov. Več o presoji vplivov na okolje in pridobitvi okoljevarstvenega soglasja najdete TUKAJ.

Do 31. 12. 2018 so bila na ARSO izdana naslednja dovoljenja za obratovanje čistilnih naprav.

Do 31. 12. 2018  so bila na ARSO izdana naslednja dovoljenja za obratovanje industrijskih naprav.

 

 

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave glede emisij v vode po 82. členu Zakona o varstvu okolja

ZVO-1 določa postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju OVD):

  • na zahtevo upravljavca naprave (77. člen) in
  • po uradni dolžnosti (78. člen).

Citirana člena se sicer nanašata na IPPC naprave (naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega), skladno z drugim odstavkom 85. člena ZVO-1 pa se smiselno uporabljata tudi za spremembo dovoljenja za napravo iz 82. člena ZVO-1, tj. drugo napravo.

 

 1. Sprememba dovoljenja na zahtevo upravljavca naprave

Vsebino vloge določata 70. člen ZVO-1 in 23. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). Zahteva se vloži na obrazcu, ki ga najdete TUKAJ.

V kolikor je za napravo potrebna presoja vplivov nameravane spremembe na okolje, se ta izvede v postopku izdaje spremembe OVD v skladu z 92. členom ZVO-1.

Sprememba glede upravljavca naprave

V primeru, da ARSO prejme pisno spremembo glede upravljavca naprave, bo o spremembi OVD odločala neposredno na podlagi prijave. Zahteva se vloži na obrazcu, ki ga najdete TUKAJ, in mora vsebovati navedbo sprememb in dokazila o spremembi. Upravljavec pošlje prijavo spremembe upravljavca na ARSO po tem, ko je spremembo že izvedel.

 

2. Sprememba dovoljenja po uradni dolžnosti

Po 78. členu ZVO-1 ima ARSO pravico oz. dolžnost, da po uradni dolžnosti spremeni veljavno OVD še pred iztekom njegove veljavnosti. ARSO mora OVD spremeniti v primerih, ki so navedeni v prvem odstavku 78. člena ZVO-1, in sicer:

  1. če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja;
  2. po spremembi predpisov, izdanih zaradi objave novega zaključka o BAT, ki se nanaša na glavno dejvnost določene naprave;
  3. kadar razvoj najboljših razpoložljivih tehnik omogoča znatno zmanjšanje emisij, če se na določeno napravo ne nanašajo nobeni zaključki o BAT;
  4. če naprava obratuje na območju iz 24. člena tega zakona, pa je treba spremeniti v okoljevarstvenem dovoljenju določene mejne vrednosti emisij v okolje ali dodatno določiti mejne vrednosti emisij ali masni pretok onesnaževal zaradi doseganja predvidene kakovosti okolja na tem območju;
  5. če obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva uporabo drugih tehnik ali
  6. če je to potrebno zaradi doseganja standardov kakovosti okolja iz 23. člena tega zakona, določenih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

V odločbi o spremembi OVD po uradni dolžnosti ARSO določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami.

 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I)

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), ki med drugim ukinja časovno omejitev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. Zaradi navedenega upravljavcu, ki je že pridobil okoljevarstveno dovoljenje, ni treba zaprositi za podaljšanje le tega, že začeti postopki za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja pa se ustavijo.


ZVO-1I je ukinil tudi prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave iz 82. člena ZVO-1 in določil, da se že začeti postopki prijave nameravanih sprememb ustavijo. Upravljavec naprave iz 82. člena ZVO-1 mora pred izvedbo nameravane spremembe vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.