vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Naprave

Naprava

je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja.

Na tej spletni strani obravnavamo le naprave, ki povzročajo emisije v vodno okolje.

Industrijske naprave

Industrijska naprava je tehnološka enota, v kateri poteka proces ali več procesov, ki pri odvajanju industrijske odpadne vode povzročajo onesnaževanje voda. Posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju industrijskih odpadnih vod določajo emisijske uredbe, ki se nahajajo na strani »predpisi«.  

K poročanju o izvajanju obratovalnega monitoringa odpadnih vod (= k predložitvi letnega Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod) so zavezani upravljavci industrijskih naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Iz poročanja pa so izvzete tiste naprave, ki odvajajo odpadne vode iz proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti ali mešanico te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Poleg tega so iz poročanja izvzete tudi industrijske naprave, za katere ne veljajo določbe emisijskih uredb, ki se nahajajo na strani »predpisi«.

Od leta 2000 se podatki o obratovalnem monitoringu industrijskih naprav vodijo v elektronski obliki (=bazi podatkov). Zato so ti podatki na voljo tudi v elektronski obliki. Seznam industrijskih naprav je na voljo na naši domači strani pod rubriko: Naprave>Industrijske naprave>Seznam.

Del podatkov iz obratovalnih monitoringov industrijskih naprav, od leta 2000 naprej je na voljo na naši domači strani, pod rubriko: Naprave>Industrijske naprave>Podatki.

Čistilne naprave

Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode. Skupna čistilna naprava pa je čistilna naprava za mešanico komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega 40 %, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku.

Posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav ureja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Za skupne čistilne naprave pa veljajo določila Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

Upravljavci morajo zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa za komunalno ali skupno čistilno napravo. Za male komunalne čistilne naprave (z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE) mora izvajanje obratovalnega monitoringa kot storitev javne službe zagotavljati izvajalec lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (izvajalec javne službe) za vsako malo komunalno čistilno napravo na območju občine, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno napravo upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne službe ali jo upravlja druga oseba. Letna poročila o opravljenih meritvah za preteklo leto morajo biti predložena ministrstvu najkasneje do 31. januarja.

Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE se lahko namesto obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja naprave. Oceno obratovanja izdela izvajalec javne službe za vsako malo komunalno čistilno napravo na območju občine, kjer izvaja javno službo in jo hrani v svoji evidenci malih komunalnih čistilnih naprav. Določene podatke iz evidence malih komunalnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe vsako leto poslati ministrstvu v elektronski obliki najkasneje do 31. marca za preteklo leto na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ARSO.

Od leta 1998 se podatki o obratovalnem monitoringu komunalnih ali skupnih čistilnih naprav vodijo v elektronski obliki (=bazi podatkov). Zato so ti podatki na voljo tudi v elektronski obliki. Seznam čistilnih naprav z osnovnimi podatki o njihovi velikosti in upravljalcih je na voljo na naši domači strani pod rubriko: Naprave>Čistilne naprave>Seznam.

Del podatkov iz obratovalnih monitoringov komunalnih ali skupnih čistilnih napravah, od leta 1998 naprej je na voljo na naši domači strani, pod rubriko: Naprave>Čistilne naprave>Podatki.