vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Okoljska dajatev

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

(1)

Več informacij o izvajanju Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS, št. 80/12 in 98/15) lahko dobite na spletni strani Finančne uprave RS (FURS), ki je pristojna za izvajanje uredbe, če kliknete TUKAJ.

---------------------------------------------------------

(2)

OBVEZNOSTI POROČANJA NA ARSO IN FURS: navodilo izvajalcem obratovalnega monitoringa odpadnih voda in zavezancem za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode

V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) je zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanja odpadnih voda, in predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, predpisano izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Obveznost zavezanca je, da v skladu s četrtim odstavkom 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) na ARSO najkasneje do 31.3. tekočega leta v elektronski obliki posreduje Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto. Zavezanec lahko za posredovanje elektronskega poročila na ARSO pooblasti tudi izvajalca obratovalnega monitoringa, kot je to določeno v navodilu za izdelavo poročila s pomočjo elektronskega obrazca, ki se nahaja na naslednji povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/fi

Obveznost zavezanca je tudi ta, da v skladu z 9. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani  finančne uprave, na podlagi Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto sestavi trimesečni obračun okoljske dajatve za tekoče leto, ter ga predloži krajevno pristojnemu finančnemu uradu, in sicer:

  • za prvo trimesečje najkasneje do 25. aprila tekočega leta,
  • za drugo trimesečje najkasneje do 25. julija tekočega leta,
  • za tretje trimesečje najkasneje do 25. oktobra tekočega leta in
  • za četrto trimesečje najkasneje do 25. januarja naslednjega leta.

 

Če ARSO pri pregledu Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod ugotovi nepravilnosti, ki imajo vpliv na spremembo enot obremenitev, je obveznost zavezanca:

a)   v primeru, da je letni izračun okoljske dajatve višji od zneska iz prvotnega letnega izračuna, mora zavezanec v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani  finančne uprave, v 15 dneh od predloženega popravljenega poročila krajevno pristojnemu finačnemu uradu predložiti obračun za znesek premalo izračunane okoljske dajatve, ki ga mora plačati v roku 30 dni od predložitve spremembe obračuna;

 ali

b)   v primeru, da je letni izračun okoljske dajatve nižji od zneska iz prvotnega letnega izračuna, mora zavezanec v skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani  finančne uprave, v 15 dneh od predloženega popravljenega poročila krajevno pristojnemu finančnemu uradu predložiti zahtevek za vračilo preveč izračunane okoljske dajatve, ki se upravičencu vrne najpozneje do konca februarja leta, ki sledi letu, za katero je bil zahtevek predložen.