vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

Bioinstitut d.o.o.
Rudolfa Steinerja 7, 40000 Čakovec, Hrvaška
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: vpis v evidenco št. 35435-14/2017, ID iz registra: 60

Splošni postopki
Vzorčenje, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri


Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Bor, Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Živo srebro, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Celotni cianid, Cianid - prosti, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Sulfid, Sulfit, Mangan, Molibden, Selen, Fosfor-ortofosfat, Celotni dušik, Antimon, Vanadij

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, BTX, AOX, LKCH, Fenoli, Tenzidi anionski, Tenzidi neionski, Tenzidi kationski, Organoklorni pesticidi, Poliklorirani bifenili, PAO - policiklični ogljikovodiki, Heksaklorobenzen, Lindan, Atrazin, Simazin, Alaklor, Klordan, Klofenvinfos, Klorpirifos, Kvintozen

« Nazaj na spisek