vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-1/2014, ID iz registra: 59

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe, Razgradljivost

Mikrobiološki parametri
Intestinalni enterokoki, Escherichia coli

Anorganski parametri
Bor, Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Živo srebro, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Celotni cianid, Cianid - prosti, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Sulfid, Sulfit, Berilij, Mangan, Molibden, Selen, N-Kjeldhal, Fosfor-ortofosfat, Celotni dušik, Antimon, Talij, Telur, Vanadij, Hidrazin, Volfram

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, BTX, AOX, LKCH, Polarna organska topila, Fenoli, Tenzidi anionski, Tenzidi neionski, Organoklorni pesticidi, Poliklorirani bifenili, PAO - policiklični ogljikovodiki, Triklorobenzen, Heksaklorobenzen, Organske kositrove spojine, Dioksini in Furani, Nonilfenol in nonilfenoletoksilati, Oktilfenol in oktilfenoletoksilati, Di(2-ethilheksil)ftalat (DEHP), Vinil klorid, Heptaklorepoksid, Lindan, Atrazin, Simazin, Alaklor, Klordan, Klofenvinfos, Klorpirifos, Kvintozen, Mireks

« Nazaj na spisek