vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

NLZOH oddelki na lokaciji Kranj
Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-1/2014, ID iz registra: 5903

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Bor, Aluminij, Baker, Cink, Kadmij, Kobalt, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Svinec, Železo, Živo srebro, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Celotni cianid, Cianid - prosti, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Sulfid, Sulfit, Mangan, N-Kjeldhal, Celotni dušik, Hidrazin

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, BTX, AOX, LKCH, Polarna organska topila, Fenoli, Tenzidi anionski, Tenzidi neionski

« Nazaj na spisek