vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

NLZOH oddelki na lokaciji Novo mesto
Dalmatinova ulica 2, 8000 Novo mesto
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-1/2014, ID iz registra: 5906

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe, Razgradljivost

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Bor, Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Živo srebro, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Celotni cianid, Cianid - prosti, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Sulfid, Sulfit, Berilij, Mangan, Molibden, Selen, Fosfor-ortofosfat, Celotni dušik, Antimon, Talij, Telur, Titan, Vanadij, Volfram

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, BTX, AOX, LKCH, Polarna organska topila, Fenoli, Tenzidi anionski, Tenzidi neionski, PAO - policiklični ogljikovodiki, Organske kositrove spojine, Nonilfenol in nonilfenoletoksilati, Oktilfenol in oktilfenoletoksilati, Di(2-ethilheksil)ftalat (DEHP), Vinil klorid

« Nazaj na spisek