vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

NLZOH oddelki na lokaciji Maribor
Prvomajska ulica 1, 2001 Maribor
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-1/2014, ID iz registra: 5904

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe, Razgradljivost

Mikrobiološki parametri
Skupne koliformne bakterije, Koliformne bakterije fekalnega izvora, Streptokoki fekalne izvora, Intestinalni enterokoki, Escherichia coli

Anorganski parametri
Bor, Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Živo srebro, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Celotni cianid, Cianid - prosti, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Sulfid, Sulfit, Berilij, Mangan, Molibden, Selen, N-Kjeldhal, Fosfor-ortofosfat, Celotni dušik, Antimon, Talij, Telur, Titan, Vanadij, Volfram

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, BTX, AOX, LKCH, Polarna organska topila, Fenoli, Tenzidi anionski, Organoklorni pesticidi, Poliklorirani bifenili, PAO - policiklični ogljikovodiki, Heksaklorobenzen, Organske kositrove spojine, Dioksini in Furani, Nonilfenol in nonilfenoletoksilati, Oktilfenol in oktilfenoletoksilati, Di(2-ethilheksil)ftalat (DEHP), Heptaklorepoksid, Lindan, Atrazin, Simazin, Alaklor, Klordan, Klofenvinfos, Klorpirifos, Kvintozen, Mireks

« Nazaj na spisek