vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

IKEMA d.o.o.
Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-5/2015, ID iz registra: 10

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe, Razgradljivost

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Bor, Aluminij, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Mangan, N-Kjeldhal, Celotni dušik, Antimon, Talij, Telur, Titan, Hidrazin, Volfram

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, BTX, AOX, Polarna organska topila, Triklorobenzen, Nonilfenol in nonilfenoletoksilati, Oktilfenol in oktilfenoletoksilati, Di(2-ethilheksil)ftalat (DEHP), Vinil klorid, Alaklor, Klordan, Klofenvinfos, Klorpirifos, Mireks

« Nazaj na spisek