vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

EUROFINS ERICo Slovenija d.o.o.
Koroška cesta 58, 3320 Velenje
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-21/2017, ID iz registra: 5

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Živo srebro, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Sulfid, Berilij, Mangan, Molibden, Selen, N-Kjeldhal, Fosfor-ortofosfat, Antimon, Vanadij, Hidrazin

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Celotni ogljikovodiki, BTX, AOX, LKCH, PAO - policiklični ogljikovodiki, Atrazin, Simazin

« Nazaj na spisek