vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

NLZOH oddelki na lokaciji Celje
Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-1/2014, ID iz registra: 5901

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe, Razgradljivost

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Živo srebro, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Sulfid, Sulfit, Mangan, Molibden, N-Kjeldhal, Fosfor-ortofosfat, Antimon, Titan, Vanadij

Organski parametri
KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, BTX, LKCH, Fenoli, Tenzidi anionski, Tenzidi neionski

« Nazaj na spisek