vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 17.02.2009
Izvajalci gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljevanju: izvajalec GJS) ste po določilih 9. in 10. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) dolžni najkasneje do 31. marca za preteklo leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti:
  • Poročilo o izvajanju obratovalnega monitoringa malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: Poročilo o mKČN)
  • Podatke o evidenci malih komunalnih čistilnih naprav.
Poročilo in podatke se Agenciji RS za okolje (v nadaljevanju ARSO) predložijo na obrazcih, ki so objavljeni na njeni spletni strani.

Datum: 15.01.2009
Na delovnem srečanju za pooblaščene izvajalce prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki je 02.12.2008 potekalo na Agenciji RS za okolje, je bila podana informacija, da bo v januarju 2009 organizirano posebno izobraževanje na temo "Poročanje o malih komunalnih čistilnih napravah". Obveščamo vas, da je zaradi bolniške odsotnosti ključnih oseb za izvedbo tega izobraževanja, le-to prestavljeno na kasnejši termin. Izobraževanje bo organizirano čim prej kot je mogoče, termin bo  pravočasno objavljen.

Prosim vas za razumevanje nastale situacije.

Datum: 19.12.2008
Obveščamo vas, da je konec meseca oktobra prenehalo veljati pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda Inštitutu za celulozo in papir, Bogišićeva 8, Ljubljana. Pooblastilo je Agencija RS za okolje odvzela na podlagi 27. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 74/07). Vse stranke, ki so Inštitut za celulozo in papir izbrale za svojega pooblaščenega izvajalca monitoringa obveščamo, da si za izvajanje obratovalnega monitoringa za leto 2009, izbere novega pooblaščenca. Seznam je objavljen na spletni strani.

Datum: 05.09.2008

Dne 28.08.2008 je bilo stranki Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana  izdano dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijami snovi v vode.


Datum: 26.08.2008

Dne 25.8.2008 je bilo izdano dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijami snovi v vode, stranki Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana.


Datum: 22.07.2008
V Uradnem listu RS, št. 70/08 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B), ki prične veljati 26.07.2008.

Datum: 07.07.2008
V Uradnem listu RS, št. 62/08 je bila dne 20.06.2008 objavljena Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov. V istem Uradnem listu je bila objavljena Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

Datum: 10.04.2008
Objavljen je obrazec za poročanje po 9. in 10. členu Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.

< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >