vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Vprašanja in odgovori


Emisije v vode

Prosim za tolmačenje prvega odstavka 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15). Zanima me ali je dodatni parameter odpadne vode za naprave, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, tudi parameter, ki za odvajanje v javno kanalizacijo nima mejne vrednosti, za odvajanje v vode pa jo ima.

Prikaži | SkrijAli obstaja kakšen seznam malih komunalnih čistilnih naprav, ki so izdelane v skladu s standardi SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5?

Prikaži | SkrijKje so na voljo podatki o emisijah snovi pri odvajanju odpadnih vod iz (industrijskih) naprav in komunalnih čistilnih naprav?

Prikaži | SkrijKako izračunamo oz. ocenimo emisijski delež oddane toplote (8. člen Splošne uredbe)?

Prikaži | SkrijVrednotenje emisij

Kako je potrebno razumeti prvi odstavek 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) v alineah, ki se nanašajo na temperaturo in pH vrednost? Ali je potrebno določilo pri teh dveh parametrih razumeti, kot da je dovoljeno 20 % negativnih rezultatov? Podobno vprašanje se pojavlja tudi pri parametru strupenost za vodne bolhe.

Prikaži | SkrijV tretjem odstavku 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) je določeno, da se za manj kot 8 zaporednih meritev šteje, da je ena meritev enaka 20% vseh predpisanih meritev, za 8 do 12 meritev se šteje, da sta dve meritve enaki 20%, za več kot 12 meritev pa se šteje, da so tri meritve enake 20% vseh predpisanih meritev.

Prikaži | SkrijUredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10; v nadaljevanju Uredba) je uvedla prehodne roke za prilagoditev  komunalnih čistilnih naprav (KČN) za zagotavljanje terciarnega čiščenja. V odpadnih vodah iz tovrstnih KČN je poleg doslej zahtevanih parametrov (neraztopljene snovi, amonijev dušik, KPK in BPK5) zato treba določati tudi celotni fosfor in celotni dušik. Glede na dejstvo, da Uredba predvideva prilagoditveni rok, je vprašanje, ali je potrebno že sedaj v Poročilu o obratovalnem monitoringu KČN  vrednotiti parametra celotni dušik in celotni fosfor v skladu z mejnimi vrednostmi iz Preglednice 2 Priloge 2 Uredbe ali ne.

Prikaži | Skrij