vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Vprašanja in odgovori


Emisije v vode

Ali obstaja kakšen seznam malih komunalnih čistilnih naprav, ki so izdelane v skladu s standardi SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5?

Prikaži | SkrijProsim za tolmačenje prvega odstavka 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15). Zanima me ali je dodatni parameter odpadne vode za naprave, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, tudi parameter, ki za odvajanje v javno kanalizacijo nima mejne vrednosti, za odvajanje v vode pa jo ima.

Prikaži | SkrijKje so na voljo podatki o emisijah snovi pri odvajanju odpadnih vod iz (industrijskih) naprav in komunalnih čistilnih naprav?

Prikaži | SkrijKako izračunamo oz. ocenimo emisijski delež oddane toplote (8. člen Splošne uredbe)?

Prikaži | SkrijOkoljevarstvena dovoljenja

Kje lahko najdem seznam pooblaščencev za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda?

Prikaži | SkrijKakšni so nadaljnji ukrepi in postopki oziroma kaj se bo zgodilo, če obstoječa komunalna čistilna naprava ne obratuje v skladu s predpisi (prekoračenje mejnih vrednosti parametrov za izpust) in posledično za to napravo ne bo mogoče pridobiti OVD?

Prikaži | SkrijAli je potrebno v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo kotla (moč 525kW) - prej kurilno olje, zdaj zemeljski plin - v hotelski kotlovnici (temperatura vode v sistemu je 60/80°C) pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po uredbi, ki velja za naprave, ki imajo emisije v vode?

Prikaži | SkrijV skladu z 12. alineo drugega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) mora vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave glede emisij v vode vsebovati mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave z mejnimi vrednostmi v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 5. člena zgoraj citirane uredbe. Kaj naj bi vsebovalo mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave?

Prikaži | SkrijUredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) v svoji definiciji o komunalnih odpadnih vodah pravi, da se šteje za komunalne odpadne vode tudi industrijska voda, ki odgovarja določenim pogojem. V katerih primerih to velja? Ali – glede na to, da je ta določba v uredbi, ki ureja temeljna vprašanja – velja za vse takšne vode ne glede na dejavnost, ki se v industrijskem obratu oz. obratu storitvene dejavnosti, ali so tu kakšne izjeme?

Prikaži | SkrijKdo je dolžan pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave glede emisij v vode po 82. členu Zakona o varstvu okolja?

Prikaži | SkrijZa katere naprave upravljavcu ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave glede emisij v vode po Zakonu o varstvu okolja?

Prikaži | SkrijKdaj je potrebno pridobiti OVD za emisije v vode za komunalno čistilno napravo - pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pred pričetkom gradnje ali pred izdajo uporabnega dovoljenja?

Prikaži | SkrijVrednotenje emisij

Kako je potrebno razumeti prvi odstavek 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) v alineah, ki se nanašajo na temperaturo in pH vrednost? Ali je potrebno določilo pri teh dveh parametrih razumeti, kot da je dovoljeno 20 % negativnih rezultatov? Podobno vprašanje se pojavlja tudi pri parametru strupenost za vodne bolhe.

Prikaži | SkrijV tretjem odstavku 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14) je določeno, da se za manj kot 8 zaporednih meritev šteje, da je ena meritev enaka 20% vseh predpisanih meritev, za 8 do 12 meritev se šteje, da sta dve meritve enaki 20%, za več kot 12 meritev pa se šteje, da so tri meritve enake 20% vseh predpisanih meritev.

Prikaži | SkrijUredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10; v nadaljevanju Uredba) je uvedla prehodne roke za prilagoditev  komunalnih čistilnih naprav (KČN) za zagotavljanje terciarnega čiščenja. V odpadnih vodah iz tovrstnih KČN je poleg doslej zahtevanih parametrov (neraztopljene snovi, amonijev dušik, KPK in BPK5) zato treba določati tudi celotni fosfor in celotni dušik. Glede na dejstvo, da Uredba predvideva prilagoditveni rok, je vprašanje, ali je potrebno že sedaj v Poročilu o obratovalnem monitoringu KČN  vrednotiti parametra celotni dušik in celotni fosfor v skladu z mejnimi vrednostmi iz Preglednice 2 Priloge 2 Uredbe ali ne.

Prikaži | Skrij