Informacijski sistem za ravnanje z odpadki - IS odpadki

POJASNILO GLEDE REGISTRACIJE V IS-Odpadki:

OBVESTILO UPORABNIKOM IS-Odpadki O ODDAJI LETNIH POROČIL:

Obveščamo vas, da je, v skladu z določbami Uredbe o odpadkih (UL RS; št. 37/15 in 69/15) rok za oddajo letnih poročil o ravnanju z odpadki potekel. Zato kreiranje in zaključevanje letnih poročil o ravnanju z odpadki za preteklo leto v aplikaciji ni več mogoče.

OBVESTILO O SPREMEBAH V EVIDENČNIH LISTIH:

Glede na zahteve v veljavni Uredbi o odpadkih smo dodali naslednje kontrole, ki bodo veljale za evidenčne liste, pri katerih bo datum oddaje v letu 2016:

 • V evidenčnih listih, ki lahko vsebujejo nenevarne in nevarne odpadke bo potrebno upoštevati:
  Datum oddaje in datum prejema morata biti enaka. Evidenčni list bo potrebno podpisati v 15 dneh od datuma pošiljke.
  Za skupne evidenčne liste, kjer bodo lahko navedeni le nenevarni odpadki, bo veljalo naslednje:
  • datum oddaje je enak datumu oddaje prve pošiljke odpadkov,
  • datum prejema je enak datumu prejema zadnje pošiljke odpadkov,
  • datum prejema sme biti največ 30 dni kasnejši od datuma oddaje,
  • skupni evidenčni list je potrebno podpisati najkasneje v 15 dneh od datuma prejema zadnje pošiljke odpadkov.
 • V paketih evidenčnih listov od 1.1.2016 dalje ni skupnih evidenčnih listov, velja pravilo, da morata biti datum oddaje in datum prejema v posameznem evidenčnem listu enaka. Paketi naj vsebujejo le evidenčne liste, kjer so datumi oddaje in prejema v istem letu.
 • Prav tako smo zaradi navedbe v predpisu uvedli dodatno kontrolo pri vnosu podatkov v evidenčne liste, ki jih izpolnjujejo prevzemniki po pooblastilu pošiljateljev:
  • na maski ODP049 lahko uporabniki, ki vnašajo podatke tudi za pošiljatelje, za status pošiljatelja izberejo le izvirni povzročitelj.
 • Glede na zahteve v predpisu velja tudi naslednje:
  • vnos v polje prevoz na maski ODP048 je obvezen,
  • nekatera polja na maski ODP049 pa niso več obvezna (Tip, Pakiranje, Fizikalne lastnosti, Št. enot embalaže in Dejavnost nastanka).
Zgoraj navedene kontrole je potrebno upoštevati tudi pri uvozu podatkov evidenčnih listov iz xml datotek.

OBVESTILO GLEDE NOVE PODPISNE KOMPONENTE:

 • V IS-Odpadki je mogoče uporabljati podpisno komponento proXSign druge generacije. Informacije o podpisni komponenti, nameščanju digitalnega potrdila, povezave za nameščanje podpisne komponente, licence in korenskih potrdil ter preizkus podpisovanja s komponento proXSign druge generacije so na spletni strani http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/g2/. Delovanje IS-Odpadki smo preverjali na Windows XP, Windows 7 in Windows 10 na Internet Explorer 9 in 11, Mozilli Firefox 41.0 in Google Chrome 46. 0. Uporabnikom, ki nimajo težav s podpisovanjem v IS-Odpadki, bo podpisovanje še omogočeno s starimi podpisnimi komponentami. Ker pa bo podpora s strani razvijalca proXSign za starejše verzije podpisnih komponent predvidoma zagotovljena le do marca leta 2016, priporočamo v primeru problemov s podpisovanjem instalacijo nove verzije podpisne komponente na ustreznem brskalniku.

OBVESTILO V ZVEZI S PODPORO UPORABNIKOM APLIKACIJE IS-ODPADKI:

 • Pojasnila glede uporabe spletne aplikacije IS-odpadki (postopki registracije uporabnikov, izpolnjevanje evidenčnih listov, kreiranje letnih poročil, itd.) lahko pridobite na telefonskih številkah (01) 478 45 28, (01) 478 45 59 in (01) 478 44 46 v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 15. ure.
 • Vprašanja lahko pošljete tudi na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si.

Pravna podlaga za IS-Odpadki

V skladu z določili 73. člena Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011) je bil s 1. 1. 2013 vzpostavljen informacijski sistem (v nadaljevanju: IS-Odpadki) za elektronsko podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Po Uredbi o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/2015 in 69/2015) morajo zbiralci in izvajalci obdelave izpolnjevati evidenčne liste in letna poročila (ODP-Z in ODP-P) preko IS-Odpadki. Do IS-Odpadki lahko uporabniki dostopajo samo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki so namenjeni prijavi v IS-Odpadki, elektronskemu podpisovanju evidenčnih listov in pripravi ter oddaji letnih poročil. Zbiralci in obdelovalci se morajo registrirati (e-registracija in prijavni obrazec) najkasneje ob pravnomočnosti odločbe za ravnanje z odpadki. Za informacijo o digitalnih potrdilih naj se obrnejo na spletne strani overiteljev digitalnih potrdil (SIGEN-CA, Halcom - certifikat izdan po politiki PO2, POŠTArCA)

Predstavitev IS-Odpadki

IS-Odpadki je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in podpori pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije. Nekateri podatki v obrazcih letnih poročil se glede na izbrani način priprave letnega poročila avtomatsko prenesejo iz podatkov v evidenčnih listih. Kvaliteta podatkov v letnih poročilih je odvisna od kvalitete podatkov vnesenih v evidenčne liste.

Pogoji uporabe

Uporabniki pravnih oseb in samostojnih podjetnikov si morajo pred uporabo IS-Odpadki pridobiti spletna digitalna potrdila za zaposlene delavce ali za splošne nazive poslovnih subjektov. Sistem zahteva uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Navodila za pridobitev in ostale informacije o digitalnih potrdilih so na spletnih naslovih overiteljev.

Postopek prijave v IS-Odpadki poteka na naslednji način:

 • Z nameščenim digitalnim potrdilom vstopite v IS-Odpadki s klikom na povezavo Vstop v IS-Odpadki. Ob prvi prijavi v sistem se vam bo odprl obrazec za elektronsko registracijo, kjer boste vnesli podatke in potrdili registracijo. Pred potrditvijo si shranite podatke o digitalnem potrdilu. Te podatke boste potrebovali za izpolnjevanje prijavnega obrazca. Priporočamo, da si preberete navodila v zvezi z registracijo in nastavitvijo sistema v dokumentu Registracija in nastavitev IS-Odpadki.
 • Po e-registraciji pravna oseba ali samostojni podjetnik izpolni Prijavni obrazec, ga potrdi in pošlje na isodpadki.arso@gov.si.
 • Administrator IS-Odpadki aktivira uporabnika in ga o tem obvesti po elektronski pošti.
 • Uporabniki, ki jim je odobren dostop, si morajo pred uporabo sistema po priloženih navodilih na spletni strani http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/g2/ namestiti komponento za digitalni podpis.
Za verodostojnost podatkov, ki se vnašajo v IS-Odpadki odgovarjajo podjetja, ki so jih posredovala. Prav tako odgovarjajo za vzdrževan in ažuren seznam uporabnikov sistema.

ARSO ne prevzema odgovornosti za morebitne zlorabe s strani uporabnikov sistema ali za posledično nastalo materialno in nematerialno škodo.

Dokumentacija

Izmenjava podatkov med lokalnimi IS in IS-Odpadki

Izvoz podatkov iz morebitnih lokalnih informacijskih sistemov podjetij v IS-Odpadki je možen s programsko nadgradnjo le-teh. Pri tem je treba upoštevati podatkovno strukturo v priloženih XML shemah in zagotoviti dostop do spletne storitve, ki omogoča povezavo do skupnih šifrantov v IS-Odpadki. Tako nadgrajeni lokalni informacijski sistemi naj bi omogočili pripravo XML datotek s podatki o evidenčnih listih ali letnih poročilih, ki bi jih uporabniki uvozili v IS-Odpadki.

 • XML shema 1 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje samo pošiljatelj - tip EVLS_OBICAJNI_PSLJ)
 • XML shema 2 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje prevzemnik odpadkov v svojem imenu in pošiljateljevem imenu - tip EVLS_OBICAJNI_PRJMPSLJ)
 • XML shema - paket (shema za pregledovanje xml paketa evidenčnih listov, ki jih izpolnjuje prevzemnik odpadkov v svojem imenu in v imenu pošiljateljev)
 • PRCL_ODP_v1-2.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o nastajanju odpadkov - ODP)
 • PRCL_ODPP_v1-2.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o predelavi/odstranjevanju odpadkov - ODPP)
 • PRCL_ODPZ_v1-2.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o zbiranju odpadkov - ODPZ)
 • Navodila za razvijalce (specifikacije XML dokumentov za pošiljanje evidenčnih listov in izpolnjevanje letnih poročil)
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija    Tel: +386 (0)1 4784 000    Fax: +386 (0)1 4784 052
Podpora uporabnikom IS odpadki: isodpadki.arso@gov.si