Informacijski sistem za ravnanje z odpadki - IS odpadki

OBVESTILO V ZVEZI S PODPORO UPORABNIKOM APLIKACIJE IS-ODPADKI:

 • Pojasnila glede uporabe spletne aplikacije IS-odpadki (postopki registracije uporabnikov, izpolnjevanje evidenčnih listov, kreiranje letnih poročil, itd.) lahko pridobite na telefonskih številkah (01) 478 45 28 in (01) 478 45 59 v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 15. ure.
 • Vprašanja lahko pošljete tudi na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si.

OBVESTILO V ZVEZI Z LETNIM POROČANJEM ZA LETO 2013:

 • Od 2.7.2014 je onemogočena priprava in oddaja letnih poročil za leto 2013 prek IS-Odpadki.

POJASNILO GLEDE REGISTRACIJE V IS-Odpadki:

 • Uporabnik mora po e-registraciji (klik na povezavo Vstop v IS-Odpadki) na Agencijo RS za okolje poslati tudi izpolnjen prijavni obrazec.
 • Priporočamo, da si preberete uporabniška navodila.

Pravna podlaga za IS-Odpadki

V skladu z določili 73. člena Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011) je bil s 1. 1. 2013 vzpostavljen informacijski sistem (v nadaljevanju: IS-Odpadki) za elektronsko podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Zbiralci iz 30. člena in izvajalci obdelave iz 40. člena te uredbe morajo s 1. 1. 2013 evidenčne liste izpolnjevati elektronsko preko IS-Odpadki. Do IS-Odpadki lahko uporabniki dostopajo samo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki so namenjena logiranju v IS-Odpadki in elektronskemu podpisovanju evidenčnih listov in letnih poročil. Zavezancem, ki si digitalnih potrdil še niso pridobili, priporočamo, da si digitalna potrdila naročijo čimprej. Za informacijo o digitalnih potrdilih naj se obrnejo na spletne strani overiteljev digitalnih potrdil (SIGEN-CA, Halcom - certifikat izdan po politiki PO2, POŠTArCA)

Predstavitev IS-Odpadki

IS-Odpadki je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in podpori pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Do nje uporabniki dostopajo s spletnim digitalnim potrdilom po predhodni registraciji preko spletnega brskalnika. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije.

Elektronsko izpolnjevanje evidenčnih listov je olajšano, saj aplikacija pri vnosu za lažje izpolnjevanje ponudi izbirne menije, nekateri podatki pa se samodejno vpišejo. IS-Odpadki omogoča uporabnikom pregled nad vnesenimi evidenčnimi listi.

Preko elektronskega vnosa evidenčnih listov v IS-Odpadki se bodo avtomatsko zapolnili tudi nekateri podatki v letnih poročilih o odpadkih. S tem se bo letno poročanje nekoliko poenostavilo. Kvaliteta podatkov v letnih poročilih bo odvisna od kvalitete podatkov vnesenih v evidenčne liste. Prvo elektronsko letno poročanje za uporabnike sistema bo predvidoma leta 2014 za leto 2013.

Pogoji uporabe

Uporabniki pravnih oseb in samostojnih podjetnikov si morajo pred uporabo IS-Odpadki pridobiti spletna digitalna potrdila za zaposlene delavce ali za splošne nazive poslovnih subjektov. Sistem zahteva uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila (overiteljev SIGEN-CA, Halcom ali POŠTArCA). Navodila za pridobitev in ostale informacije o digitalnih potrdilih so na spletnih naslovih overiteljev.

Postopek prijave v IS-Odpadki dostopa poteka na naslednji način:

 • Z nameščenim digitalnim potrdilom vstopite v IS-Odpadki s klikom na povezavo Vstop v IS-Odpadki. Ob prvi prijavi v sistem se vam bo odprl obrazec za elektronsko registracijo, kjer boste vnesli podatke in potrdili registracijo. Pred potrditvijo e-registracije si lahko kopirate vnesene podatke s pomočjo funkcije print screen (prt scr), nato pa vsebino z ukazom Prilepi prenesete v urejevalnik besedil (npr. v word) in podatke shranite. Ti podatki vam bodo tako kasneje na voljo za izpolnjevanje prijavnega obrazca. Priporočamo, da si preberete navodila v zvezi z registracijo in nastavitvijo sistema v dokumentih Registracija v IS-Odpadki in Navodilo za vzpostavitev okolja IS-Odpadki.
 • Po e-registraciji pravna oseba ali samostojni podjetnik izpolni Prijavni obrazec in ga podpisanega od zakonitega zastopnika v pisni obliki posreduje na naslov: Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Pred pošiljanjem lahko tudi izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan prijavni obrazec skenirate in ga pošljete na isodpadki.arso@gov.si.
 • Administrator IS-Odpadki preveri podatke iz e- registracije in podatke, posredovane na pisnem prijavnem obrazcu in odobri (ali ne) vstop registriranim uporabnikom v IS-Odpadki, o čemer jih obvesti po elektronski pošti.
 • Uporabniki, ki jim je odobren dostop, si morajo pred uporabo sistema po priloženih navodilih še namestiti komponento za digitalni podpis in licenčno datoteko, kar je opisano v dokumentu Registracija v IS-Odpadki. Delovanje aplikacije je trenutno zagotovljeno z brskalniki Windows Internet Explorer verzij 7.0 do 11.0 in Mozilla Firefox od verzij 3.5 do 26.0 (razen verzije 22.0). Navodila in nekateri napotki v zvezi z nastavitvijo okolja IS-Odpadki so v Navodilu za vzpostavitev okolja IS-Odpadki.
Za verodostojnost podatkov, ki se vnašajo v IS-Odpadki odgovarjajo podjetja, ki so jih posredovala. Prav tako odgovarjajo za vzdrževan in ažuren seznam uporabnikov sistema.

ARSO ne prevzema odgovornosti za morebitne zlorabe s strani uporabnikov sistema ali za posledično nastalo materialno in nematerialno škodo.

Dokumentacija

Izmenjava podatkov med lokalnimi IS in IS-Odpadki

Izmenjava podatkov med lokalnimi IS in IS-Odpadki Izvoz podatkov iz morebitnih lokalnih informacijskih sistemov podjetij v IS-Odpadki bo možen s programsko nadgradnjo le-teh. Pri tem bo treba upoštevati podatkovno strukturo v priloženih XML shemah in zagotoviti dostop do spletne storitve, ki omogoča povezavo do skupnih šifrantov v IS-Odpadki. Tako nadgrajeni lokalni informacijski sistemi bodo omogočili pripravo XML datotek, ki jih bodo uporabniki lahko prenesli v IS-Odpadki.

 • XML shema 1 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje samo pošiljatelj - tip EVLS_OBICAJNI_PSLJ)
 • XML shema 2 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje prevzemnik odpadkov v svojem imenu in pošiljateljevem imenu - tip EVLS_OBICAJNI_PRJMPSLJ)
 • XML shema - paket (shema za pregledovanje xml paketa evidenčnih listov, ki jih izpolnjuje prevzemnik odpadkov v svojem imenu in v imenu pošiljateljev)
 • PRCL_ODP_v1-2.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o nastajanju odpadkov - ODP)
 • PRCL_ODPP_v1-2.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o predelavi/odstranjevanju odpadkov - ODPP)
 • PRCL_ODPZ_v1-2.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o zbiranju odpadkov - ODPZ)
 • Navodila za razvijalce (specifikacije XML dokumentov za pošiljanje evidenčnih listov in izpolnjevanje letnih poročil)

Nadgradnja IS-Odpadki z dne 16.9.2013

Na osnovi prispelih pripomb in predlogov uporabnikov smo pripravili spremembe v IS-Odpadki:

 • dodano je polje interni ID evidenčnega lista, v katerega se bodo prepisali podatki iz uvoženih evidenčnih listov (iz samostojnih ali paketov). Na to polje je dodana kontrola unikatnosti, kar pomeni, da že uvoženih evidenčnih listov z enakim internim ID evidenčnega lista ne bo mogoče še enkrat uvoziti,
 • v maski za vnos podatkov o odpadkih, kjer je bilo potrebno doslej vnašati lokaciji nastanka in ravnanja odpadka, teh polj ni več, sta pa dodani neobvezni polji za opombe pošiljatelja in prevzemnika za posamezen odpadek,
 • pri zajemu podatkov iz šifrantov pošiljateljev, prevoznikov in prejemnikov se prenos izvaja v celoti (3 datoteke:ena za vse prevoznike, ena za vse pošiljatelje in ena za vse prejemnike)
 • aplikacija je nadgrajena z možnostjo kopiranja evidenčnega lista,
 • spremenjena je maska za iskanje in izpis seznama evidenčnih listov.
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija    Tel: +386 (0)1 4784 000    Fax: +386 (0)1 4784 052
Podpora uporabnikom IS odpadki: isodpadki.arso@gov.si