Informacijski sistem za ravnanje z odpadki - IS odpadki

Pogoji uporabe IS-Odpadki

Sistem zahteva uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, zato si morajo uporabniki pravnih oseb in samostojnih podjetnikov pred uporabo IS-Odpadki pridobiti spletna digitalna potrdila. Navodila za pridobitev in ostale informacije o digitalnih potrdilih so na spletnih naslovih overiteljev (SIGEN-CA, Halcom, AC NLB, POŠTArCA).

Postopek prijave v IS-Odpadki z vsakim novim digitalnim potrdilom poteka na naslednji način:

 • Z nameščenim digitalnim potrdilom izvedite e-registracijo s klikom na povezavo:

  Vstop v IS-Odpadki (registracija in vstop z digitalnim potrdilom)

  Ob prvi prijavi v sistem se vam bo odprl obrazec za elektronsko registracijo, kjer boste vnesli podatke in potrdili registracijo. Pred potrditvijo si shranite podatke o digitalnem potrdilu. Te podatke boste potrebovali za izpolnjevanje prijavnega obrazca. Priporočamo, da si preberete navodila v zvezi z registracijo in nastavitvijo sistema v dokumentu Registracija in nastavitev IS-Odpadki.

 • Po e-registraciji pravna oseba ali samostojni podjetnik izpolni Prijavni obrazec, ga potrdi in pošlje na isodpadki.arso@gov.si.
Po izvedeni e-registraciji in po prejemu prijavnega obrazca administrator na ARSO aktivira uporabnika in ga o tem obvesti po elektronski pošti. Uporabniki, ki jim je odobren dostop, si morajo pred uporabo sistema po priloženih navodilih na spletni strani http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/g2/ namestiti komponento za digitalni podpis.

OBVESTILO UPORABNIKOM IS-Odpadki O ODDAJI LETNIH POROČIL:

V skladu z določbami Uredbe o odpadkih (UL RS; št. 37/15 in 69/15) so zavezanci za oddajo letnih poročil dolžni oddati poročila najkasneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Letna poročila je mogoče izpolnjevati in oddajati preko IS-Odpadki do roka oddaje 31.3.. Obveznost oddaje letnih poročil je določena z Uredbo o odpadkih in s specialnimi predpisi, ki urejajo ravnanje z določenimi odpadki.

Navodila za izpolnjevanje letnih poročil so v kratkih navodilih in v uporabniških navodilih .

OBVESTILO O IZPOLNJEVANJU EVIDENČNIH LISTOV:

Glede na zahteve v Uredbi o odpadkih je pri izpolnjevanju evidenčnih listov potrebno upoštevati naslednje:

 • V evidenčnih listih, ki lahko vsebujejo nenevarne in nevarne odpadke je potrebno upoštevati:
  Datum oddaje in datum prejema morata biti enaka. Evidenčni list je potrebno podpisati v 15 dneh od datuma pošiljke.
  Za skupne evidenčne liste, kjer so lahko navedeni le nenevarni odpadki, velja naslednje:
  • datum oddaje je enak datumu oddaje prve pošiljke odpadkov,
  • datum prejema je enak datumu prejema zadnje pošiljke odpadkov (največ 30 zaporednih dni od datuma oddaje),
  • skupni evidenčni list je potrebno podpisati najkasneje v 15 dneh od datuma prejema zadnje pošiljke odpadkov.
 • V paketih evidenčnih listov od 1.1.2016 dalje ni skupnih evidenčnih listov, velja pravilo, da morata biti datum oddaje in datum prejema v posameznem evidenčnem listu enaka. Paketi naj vsebujejo le evidenčne liste, kjer so datumi oddaje in prejema v istem letu.
 • Prav tako smo zaradi navedbe v predpisu uvedli dodatno kontrolo pri vnosu podatkov v evidenčne liste, ki jih izpolnjujejo prevzemniki po pooblastilu pošiljateljev:
  • na maski ODP049 lahko uporabniki, ki vnašajo podatke tudi za pošiljatelje, za status pošiljatelja izberejo le izvirni povzročitelj.
 • Glede na zahteve v predpisu velja tudi naslednje:
  • vnos v polje prevoz na maski ODP048 je obvezen,
  • nekatera polja na maski ODP049 pa niso več obvezna (Tip, Pakiranje, Fizikalne lastnosti, Št. enot embalaže in Dejavnost nastanka).
Zgoraj navedene kontrole je potrebno upoštevati tudi pri uvozu podatkov evidenčnih listov iz xml datotek.

Od 1.1.2019 je potrebno v evidenčnih listih pri izbiri odpadka 15 01 06 izbrati "Da" v primeru pošiljke odpadkov - odpadne nagrobne sveče in "Ne" v primeru ostale mešane embalaže.

Predstavitev IS-Odpadki

IS-Odpadki je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in podpori pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije. Nekateri podatki v obrazcih letnih poročil se avtomatsko prenesejo iz podatkov v evidenčnih listih. Kvaliteta podatkov v letnih poročilih je odvisna od kvalitete podatkov v evidenčnih listih.
Priporočamo, da si za delo z aplikacijo preberete uporabniška navodila .
Pojasnila glede uporabe spletne aplikacije IS-odpadki (postopki registracije/aktivacije uporabnikov, izpolnjevanje evidenčnih listov, kreiranje letnih poročil, itd.) lahko pridobite na telefonskih številkah (01) 478 45 28, (01) 478 45 59 in (01) 478 44 16 v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 15. ure.
Vprašanja lahko pošljete tudi na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si.

Pravna podlaga za IS-Odpadki

V skladu z določili 73. člena Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011) je bil s 1. 1. 2013 vzpostavljen informacijski sistem (v nadaljevanju: IS-Odpadki) za elektronsko podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Po Uredbi o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/2015 in 69/2015) morajo zbiralci in izvajalci obdelave izpolnjevati evidenčne liste in letna poročila (ODP-zbiranje in ODP-obdelava) preko IS-Odpadki. Do IS-Odpadki lahko uporabniki dostopajo samo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki so namenjeni prijavi v IS-Odpadki, elektronskemu podpisovanju evidenčnih listov in pripravi ter oddaji letnih poročil. Zbiralci in obdelovalci se morajo registrirati (e-registracija in prijavni obrazec) najkasneje ob pravnomočnosti odločbe za ravnanje z odpadki. Za informacijo o digitalnih potrdilih naj se obrnejo na spletne strani overiteljev digitalnih potrdil (SIGEN-CA, Halcom, AC NLB, POŠTArCA).

Za verodostojnost podatkov, ki se vnašajo v IS-Odpadki odgovarjajo podjetja, ki so jih posredovala. Prav tako odgovarjajo za vzdrževan in ažuren seznam uporabnikov sistema.

ARSO ne prevzema odgovornosti za morebitne zlorabe s strani uporabnikov sistema ali za posledično nastalo materialno in nematerialno škodo.

Dokumentacija

Izmenjava podatkov med lokalnimi IS in IS-Odpadki

Izvoz podatkov iz morebitnih lokalnih informacijskih sistemov podjetij v IS-Odpadki je možen s programsko nadgradnjo le-teh. Pri tem je treba upoštevati podatkovno strukturo v priloženih XML shemah in zagotoviti dostop do spletne storitve, ki omogoča povezavo do skupnih šifrantov v IS-Odpadki. Tako nadgrajeni lokalni informacijski sistemi naj bi omogočili pripravo XML datotek s podatki o evidenčnih listih ali letnih poročilih, ki bi jih uporabniki uvozili v IS-Odpadki.

 • XML shema 1 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje samo pošiljatelj - tip EVLS_OBICAJNI_PSLJ)
 • XML shema 2 (shema za pregledovanje xml evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje prevzemnik odpadkov v svojem imenu in pošiljateljevem imenu - tip EVLS_OBICAJNI_PRJMPSLJ)
 • XML shema - paket (shema za pregledovanje xml paketa evidenčnih listov, ki jih izpolnjuje prevzemnik odpadkov v svojem imenu in v imenu pošiljateljev)
 • PRCL_ODP_v4-0.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o nastajanju odpadkov - ODP-nastajanje)
 • PRCL_ODPP_v4-0.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o predelavi/odstranjevanju odpadkov - ODPP-obdelava)
 • PRCL_ODPZ_v4-0.xsd (shema za uvoz podatkov za posamezne lokacije za letna poročila o zbiranju odpadkov - ODPZ-zbiranje)
 • Navodila za razvijalce (specifikacije XML dokumentov za pošiljanje evidenčnih listov in izpolnjevanje letnih poročil)
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija    Tel: +386 (0)1 4784 000    Fax: +386 (0)1 4784 052
Podpora uporabnikom IS odpadki: isodpadki.arso@gov.si