vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Predstavitev


Spletna stran »IED« je namenjena predvsem:

 • upravljavcem naprav, ki imajo ali morajo pridobiti integralno (IED) okoljevarstveno dovoljenje v skladu z 68. členom Zakona o varstvu okolja in Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uredba IED)
 • osebam in nevladnim organizacijam, ki imajo v skladu z Zakonom o varstvu okolja pravni interes, da vstopijo v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in
 • širši javnosti

Upravne postopke, povezane z izdajo integralnih okoljevarstvenih dovoljenj na Agenciji RS za okolje, vodi Sektor za integralna dovoljenja, ki je del Urada za varstvo okolja in narave.

Na spletni strani so vam na voljo podatki in informacije povezane z integralnimi okoljevarstvenimi dovoljenji, ko so:

 • podatki o upravljavcih naprav, ki imajo integralno okoljevarsteno dovoljenje
 • javna naznanila
 • obvestila o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih
 • referenčni dokumenti (BREF)
 • zaključki o BAT
 • relevantni predpisi
 • obrazci vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
 • drugi relevantni podatki in informacije

Na spletni strani so tudi podatki in informacije povezane z upravljavci in vodenjem upravnih postopkov v zvezi z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic – t.i. SEVESO uredba.

 

Sektor za integralna dovoljenja, maj 2016