Sporočanje podatkov v zvezi z embalažo

Kako naj se registriram?

Najprej se boste morali registrirati, nato boste v 30 dneh priporočeno po pošti prejeli kodo, s katero boste dostopali do aplikacije in potrdili registracijske podatke ter kasneje sporočali podatke.

1. Registracija

V postopku registracije vnesite matično številko podjetja. Nato se bodo avtomatično izpolnili podatki o podjetju. Ročno vnesite kontaktne podatke.

2. Potrditev registracije

Vpišite kodo, ki ste jo prejeli po pošti. Preverite že vpisane podatke in izberite vrsto dejavnosti, ki jo opravljate v zvezi z embalažo. Po potrditvi registracije boste vpisani v evidenco.

3. Poročanje

Aplikacija za poročanje bo dostopna v letu 2019.

Kdo naj se registrira?

Registrirati se morate, če dajete embalažo v promet kot embaler ali pridobitelj embaliranega blaga ali proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embalerjem (t.i. servisna embalaža), in ne plačujete okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Na tem portalu boste vsako leto tudi poročali zahtevane podatke o embalaži (prvič leta 2019 za leto 2018).

Izjeme: V kolikor plačujete okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, te obveznosti nimate, ker ste že registrirani pri FURS.

Distributerji boste morali poročati samo o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so primerne za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, in ste jih prodali potrošnikom za predpakirana živila ali za neživilske proizvode. Za ta namen se boste morali tudi registrirati.

Do kdaj se je treba registrirati?

Embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže, ki že opravljate dejavnosti v zvezi z embalažo, se morate registrirati do 31.1.2018, novi v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Ob registraciji boste sporočili podatke o podjetju ter podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljate v zvezi z embalažo. Vsako spremembo dejavnosti v zvezi z embalažo ali prenehanje opravljanja te dejavnosti je treba sporočiti v 30 dneh po spremembi.

Distributerji boste prvič poročali v letu 2019 za leto 2018. Za ta namen se boste morali predhodno registrirati v tej aplikaciji.

Vodenje lastne evidence

O letnih količinah embalaže, dane v promet v preteklem letu, boste embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže morali prvič poročati v letu 2019. Zato morate v letu 2018 voditi lastno evidenco o embalaži, dani v promet.

Podatki za letno poročanje

Letno poročilo bo moralo vsebovati podatke o:

  • masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo, kot npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).
  • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v preteklem koledarskem letu (skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema v skladu s 36. členom uredbe),
  • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero ste imeli v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo iz prvega odstavka 26. člena uredbe, če ste v preteklem koledarskem letu zagotavljali obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo,
  • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo iz prvega odstavka 25. člena uredbe v tekočem koledarskem letu (skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema v skladu s 36. členom te uredbe),
  • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero imate v tekočem koledarskem letu sklenjeno pogodbo iz prvega odstavka 26. člena uredbe, če v tekočem koledarskem letu zagotavljate obveznosti ravnanja z odpadno embalažo v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo.

Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Prvič boste morali poročati za leto 2018, in sicer do 31. marca 2019.

Pravna podlaga

Z novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17), ki je pričela veljati 8. 7. 2017, je uvedena evidenca tistih oseb, ki dajejo embalažo v promet, nimajo pa obveznosti plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10 in 68/17).

Podpora uporabnikom

E-naslov: embalaza.arso@gov.si
Tel: 386 (0)1 4784 557
Centrala: 386 (0)1 4784 000

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija    Tel: +386 (0)1 4784 000    Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si